Bio likvidátor škůdců ZC

Bio likvidátor škůdců ZC

od 289 Kč
Charakteristika insekticidu NeemAzal Jedná se o postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica. Zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Během několika hodin po aplikaci přípravku přestanou být škůdci aktivní a dále neškodí. Po několika dnech se populace dále nevyvíjí a zkolabuje. Kolonie mšic jsou ještě nějaký čas viditelné, ale larvy už se nevyvíjí. Návod k použití Aplikuje se na začátku napadení nebo při prvních…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
298 Kč
Za dopravu 98 Kč Skladem
298 Kč Do obchodu

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Bio likvidátor škůdců ZC
Výrobce: ZC
Minimální cena: 289 Kč
Maximální cena: 386 Kč
Ušetříte až: 97 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Charakteristika insekticidu NeemAzal Jedná se o postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica. Zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Během několika hodin po aplikaci přípravku přestanou být škůdci aktivní a dále neškodí. Po několika dnech se populace dále nevyvíjí a zkolabuje. Kolonie mšic jsou ještě nějaký čas viditelné, ale larvy už se nevyvíjí. Návod k použití Aplikuje se na začátku napadení nebo při prvních viditelných příznacích. Aplikaci provádějte za bezvětří nebo za mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Zvláště citlivé jsou hrušně.1- 2 aplikace v době výskytu škůdce.mandelinka bramborová: 2,5 ml / 0,3 – 0,7l vody na 10m²žravý a savý hmyz (mimo ploštice): 3 ml / 0,5-1l vody na 10m²smutnice: 15 ml / 3 l vody na 10m² Skladování přípravku Uchovávejte v originálním obalu při pokojové teplotě (10 – 20 °C) na suchém a dobře větraném místě. Skladujte odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,dezinfekčních prostředků a prázdných obalů do těchto látek. Craňte před přímým slunečním svitem. Složení přípravku Účinná látka: Azadirachtin 10,6g/l ( Azadirachtin A 1%) První pomoc při zasažení Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (podezření na kožní alergickou reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku. Se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.V případě potřeby lze další postup při první pomoci event. následnou terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast, zajistěte tělesný i duševní klidPři styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto BLPři zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí vodou minimálně 15 min. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listuPři náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení Balení 50 ml v plastové lahvičce s odměrkou, v kartonove krabičce Upozornění související s bezpečností Pro práci se směsí používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směr po větru od dalších osob. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát. Opětovný vstup na ošetřovaný pozemek je možný až po zaschnutí. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.Zabránit přístupu nepovolaným osobám. Výstražný symbol nebezpečí:GHS09 Signální slovo: xStandardní věty o nebezpečnosti: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkyPokyny pro bezpečné zacházení:P280 Používejte ochrann

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.