AgroBio OPAVA Ortiva 50 ml
AgroBio OPAVA Ortiva 50 ml

TOP 21
AgroBio OPAVA Ortiva 50 ml

od 189 Kč
Charakteristika přípravku Širokospektrý fungicid na ochranu zeleniny a okrasných rostlin proti širokému spektru houbových chorob (sypavky, rzi, skvrnitosti, padlí, antraknózy a plísně). Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Účinná láítka Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené. Návod k použití Aplikujte postřikem na…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
200 Kč Do eshopu

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: AgroBio OPAVA Ortiva 50 ml
Výrobce: AGROBIO
Minimální cena: 189 Kč
Maximální cena: 299 Kč
Ušetříte až: 110 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Charakteristika přípravku

Širokospektrý fungicid na ochranu zeleniny a okrasných rostlin proti širokému spektru houbových chorob (sypavky, rzi, skvrnitosti, padlí, antraknózy a plísně). Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Účinná láítka Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené.

Návod k použití

Aplikujte postřikem na rosltiny. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).10 ml přípravku vystačí k přípravě cca 2 - 12 l aplikační kapaliny dle cílové plodiny

Na jaké rostliny je přípravek registrován
  • rajčata (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová)
  • paprika (hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky)
  • okurka  (padlí okurky, plíseň okurková)
  • okrasné rostliny (listové skvrnitosti, padlí, rzi, sypavky rodu Lophodermium na borovicích), aj.
První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Účinná látka azoxystrobin (ISO) 250g/l Doba použitelnosti

Minimálně 3 roky od data výroby.

Balení

50 ml přípravku v plastové lahvičcebaleno v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:H332 Zdraví škodlivý při vdechování.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení:P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní pro

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.