Stachema CZ s.r.o. Rebel Čmelíkostop 5 l
Stachema CZ s.r.o. Rebel Čmelíkostop 5 l

TOP 1
Stachema CZ s.r.o. Rebel Čmelíkostop 5 l

od 1 513 Kč
Charakteristika přípravku Jedná se o kapalný, vysoce funkční postřik určený k hubení čmelíků (Dermanyssus app. známých také jako čmelík kuří nebo slepičí muňky) v drůbežárnách a kurnících.Tento přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia. Doporučuje se k desinsekci chovných prostorů drůbeže při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění. Důležité je tyto parazity nepodceňovat a v případě zjištění jejich výskytu ihned aplikovat tento…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
1 678 Kč Do eshopu

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Stachema CZ s.r.o. Rebel Čmelíkostop 5 l
Výrobce: Stachema
Minimální cena: 1 513 Kč
Maximální cena: 2 089 Kč
Ušetříte až: 576 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Parametry

Typ antiparazitika:
Druh antiparazitika:
Určení antiparazitika:

Popis produktu

Charakteristika přípravku Jedná se o kapalný, vysoce funkční postřik určený k hubení čmelíků (Dermanyssus app. známých také jako čmelík kuří nebo slepičí muňky) v drůbežárnách a kurnících.Tento přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia. Doporučuje se k desinsekci chovných prostorů drůbeže při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění. Důležité je tyto parazity nepodceňovat a v případě zjištění jejich výskytu ihned aplikovat tento prostředek k jejich vyhubení. Návod k použití Aplikace postřikem. Přípravek se aplikuje po důkladné mechanické očistě jako postřik v nepřítomnosti drůbeže na stěny a zařízení hal a kurníků. Přípravek se důkladně zamíchá a vzniklou emulzi aplikujeme pomocí ručních nebo motorových postřikovačů. Je vhodné během aplikace zajistit míchání postřikové emulze. Doporučujeme vystříkat haly a kurníky před každým naskladněním zvířat. Při silném výskytu čmelíků doporučujeme opakovat postřik po 3 měsících, při slabém zamoření po 6 měsících. Postřik neaplikujtem na potravinová zvířata a v jejich přítomnosti. Až po zaschnutí přípravku můžete zvířata opět naskladnit. Spotřeba přípravku je 1 litr na 7-10 m². První pomoc při zasažení Všeobecné pokyny: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: pokožku omýt vodou. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení Skladování přípravku Skladujte v původním dokonale uzavřeném obalu při teplotě 5°C až 25°C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Složení 0,10 g/kg deltamethrin, 3,1 g /kg piperonylbutoxid, fenoxycarb Doba použitelnosti Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby Balení Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 500 ml. Upozornění související s bezpečností Přípravek je vysoce hořlavý. Chraňte je před otevřeným ohněm i horkými povrchy. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Sprej neslouží k ošetření zvířat. varování Standardní věty o nebezpečnosti:H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:P101 - je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobkuP102 - uchovávejte mimo dosah dětí.P273 - zabraňte uvolňování do životního prostředíP501 - odstaňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadůP301+330+331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+350 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+340  - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Nekopírujte texty ani fotografie.Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz  

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.