Samsung Xpress SL-M2070W
Samsung Xpress SL-M2070W

Samsung Xpress SL-M2070W

90%
. . Zozn&aacute,mte sa s nov&yacute,m . sp&ocirc,sobom tlače zo svojho&nbsp, . mobiln&eacute,ho zariadenia . Tlačiareň, s ktorou je v&aacute,&scaron, smartf&oacute,n e&scaron,te inteligentnej&scaron,&iacute, . S multifunkčnou tlačiarňou Samsung Xpress M2070W m&ocirc,žete bezdr&ocirc,tovo tlačiť a bez probl&eacute,mov zdieľať. Vďaka jej pokročilej technol&oacute,gii NFC, priamemu pripojeniu Wi-Fi, službe Google Cloud Print a vysokej &uacute,rovni…
Produkt již neprodává žádný obchod na Srovnáme.cz, ale máme pro vás podobné.

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Samsung Xpress SL-M2070W
Výrobce: Samsung
Průměrné hodnocení uživatelů: 4,50 bodů z 5
Hodnocení:
4.5

Popis produktu

. . Zozná,mte sa s nový,m . spô,sobom tlače zo svojho , . mobilné,ho zariadenia . Tlačiareň, s ktorou je vá,&scaron, smartfó,n e&scaron,te inteligentnej&scaron,í, . S multifunkčnou tlačiarňou Samsung Xpress M2070W mô,žete bezdrô,tovo tlačiť a bez problé,mov zdieľať. Vďaka jej pokročilej technoló,gii NFC, priamemu pripojeniu Wi-Fi, službe Google Cloud Print a vysokej ú,rovni kompatibility vá,m stačí, jednoduché, priloženie telefó,nu k tlačiarni. . Priložte telefó,n a tlačte! . Jednoducho priložte svoje mobilné, zariadenie k tlačiarni Samsung Xpress M2070W a mô,žete vytlačiť prakticky čokoľvek. . Skenovanie . Skenujte obrá,zky a odosielajte ich priamo do svojho mobilné,ho zariadenia. . Tlačte bezdrô,tovo a zdieľajte kedykoľvek . Bezproblé,mová, mobilná, tlač s pô,sobivou kompatibilitou, optimalizovaná, pre každú, ú,lohu alebo prí,ležitosť. . Tlač cez službu Google Cloud Print z , . ľubovoľné,ho miesta . Službu Google Cloud Print možno použí,vať v smartfó,noch, , . tabletoch, prenosný,ch počí,tačoch Google Chrome Book, , . stolný,ch počí,tačoch a ďal&scaron,í,ch zariadeniach , . pripojený,ch na web. . Multifunkčná, tlačiareň 3 v 1 . Vďaka flexibilite funkcií, 3 v 1 vá,m multifunkčná, tlačiareň Samsung M2070W pomô,že zefektí,vniť pracovné, postupy a zabezpečí,, že tlačové, operá,cie vo va&scaron,ej kancelá,rii budú, prebiehať tak efektí,vne, ako je to len možné,. Vďaka funkciá,m tlače, kopí,rovania a skenovania vá,m tlačiareň M2070W ponú,ka flexibilitu bez hraní,c. &Scaron,iroká, ponuka inovatí,vnych funkcií,, ako je naprí,klad kopí,rovanie dokladov, kopí,rovanie viacerý,ch strá,n na jeden há,rok a skenovanie do e-mailu, zabezpečuje, že budete mať k dispozí,cii v&scaron,etky funkcie potrebné, na to, aby ste sa presadili v dynamickom svete obchodu. .  , .  , . Jednoduché, použí,vanie . Tlačiareň M2070W je navrhnutá, na jednoduché, a intuití,vne použí,vanie, čí,m &scaron,etrí, vá,&scaron, drahocenný, čas a ná,mahu. . Tlačidlo ekologickej tlače ovlá,dané, jediný,m dotykom . Stačí, jedno stlačenie tlačidla ECO a u&scaron,etrí,te toner, papier aj energiu. Toto tlačidlo vá,m umožňuje vytlačiť viaceré, strany na jeden há,rok, zmeniť farbu na odtiene sivej či vynechať prá,zdne strany. . Tlačidlo funkcie WPS ovlá,dané, jediný,m dotykom . Na rý,chle a bezpečné, pripojenie k va&scaron,ej bezdrô,tovej sieti vá,m stačí, jediné, stlačenie tlačidla funkcie WPS (Wi-Fi P

Recenze

Celkové hodnocení

90
90%
5
5x
4
5x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.

Vaše recenze