Stachema Kolín 9825 1
Stachema Kolín 9825 1

Stachema Kolín 9825 1

od 269 Kč
Víceúčelový přípravek určený k pravidelné dezinfekci bazénové vody, zabránění vzniku řas, odstranění nečistot pomocí flokulace a stabilizaci chloru.Nebezpečí: EUH031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.EUH206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).H272Může zesílit požár; oxidant.H302Zdraví škodlivý při požití.H318Způsobuje vážné poškození očí.H335Může způsobit podráždění dýchacích cest…
Tipa.eu
Za dopravu 95 Kč Skladem
269 Kč Do eshopu

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Stachema Kolín 9825 1
Výrobce: Stachema
Minimální cena: 269 Kč
Maximální cena: 269 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Víceúčelový přípravek určený k pravidelné dezinfekci bazénové vody, zabránění vzniku řas, odstranění nečistot pomocí flokulace a stabilizaci chloru.Nebezpečí: EUH031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.EUH206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).H272Může zesílit požár; oxidant.H302Zdraví škodlivý při požití.H318Způsobuje vážné poškození očí.H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P301+P330+P353PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlaP304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bazénová chemie na chlorové ošetření bazénové vody. Čtyřkombinace dezinfikuje, stabilizuje, vločkuje nečistoty a má preventivní účinek proti řasám.

Laguna Quatro tablety slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezóní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Současně umožňuje vyvločkování nečistot, působí jako stabilizátor aktivního chloru, likviduje řasy a zabraňuje jejich růstu. Obsah 5ks tablet po 200g

Dávkování: Po napuštění vody nejprve upravte hodnotu pH vody na 6,8 – 7,6 a proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody. Tablety se přidávají skimmerem, poloautomatickým dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí nebo plovákem při zapnutém filtračním zařízení. POZOR – nikdy neházejte tablety přímo do bazénu!!! Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,8mg/l. Dle teploty vody přidávejte každých 6 – 8 dnů 1 – 2 tablety (200 – 400g) na 30m3 (30000l) vody, 1 tabletu při teplotě do 25°C, 2 tablety nad 25°C. Hodnotu pH a obsah chloru kontrolujte cca 1 – 2 x týdně a zjištěné odchylky od ideální hodnoty regulujte přidáním odpovídajícího přípravku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Laguna Quatro tablety Tablety určené k pravidelné dezinfekci bazénové vody s víceúčelovým užitím.Laguna Quatro tablety Laguna Quatro (200g tableta)

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.